Avís legal

CONDICIONS D’ÚS DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS


Última actualització: 11/11/2019

 

El CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS (en endavant, el “Consell”) amb NIF P-9300002-D i domicili al Carrer de les Coques, núm. 3, 43003 Tarragona, és titular i ostenta els drets d’ús de propietat intel·lectual del portal web http://tarragones.cat/ (en endavant, el “Portal Web”).

S’aconsella a l’usuari o a la usuària llegir atentament les presents condicions d’ús (en endavant, les “Condicions d’Ús”) cada cop que accedeixi. El fet d’accedir al Portal Web i utilitzar els materials continguts en aquest, implica que ha llegit i accepta, sense reserva alguna, les presents Condicions d’Ús. En cas de no estar d’acord amb tot o amb part d’aquest document, l’usuari o la usuària ha d’abstenir-se a utilitzar el Portal Web.

1.- Condicions d'accés

L’accés al Portal Web està subjecte a les presents Condicions d’Ús, i seran complementades amb qualsevol altre text legal que reguli la funcionalitat, el servei, el procés, l’aplicació, la plataforma o els medis necessaris per a l’ús del Portal Web o connectats al mateix.

L'accés és totalment gratuït i no requereix cap inscripció o registre previ, excepte quan això sigui necessari per a la prestació d'un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o el registre de l'usuari o la usuària i l'acceptació prèvia de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

2.- Condicions d'ús

L’usuari o la usuària s’obliga a fer un ús adequat i lícit dels continguts i dels serveis oferts en el Portal Web, i a abstenir-se d’utilitzar aquests continguts i serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits, contraris a la bona fe i a l’ordre públic o lesius dels drets i interessos del Consell, dels altres usuaris i usuàries, de tercers o qualsevol actuació que impedeixi el normal ús del Portal Web. En especial, els usuaris i les usuàries han d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social.

A més, l'usuari o la usuària ha d'abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de qualsevol activitat dirigida a suplantar qualsevol persona física o jurídica o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, els servidors, les xarxes o els continguts. Així mateix, en tot cas, s'ha d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat al Portal Web.

En conseqüència, el Consell es reserva el dret a excloure els usuaris i les usuàries que incompleixin les Condicions d’Ús del Portal Web sense avís previ, i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment per tal d'evitar les activitats i les conductes descrites.

En relació, l’usuari o la usuària, s’obliga, a més, a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis facilitats pel Consell per l’accés a certs continguts o serveis oferts a través del Portal Web, i a mantenir-los actualitzats. El Consell es reserva la facultat, sense perjudici d’altres mesures legals a la seva disposició, de retir, denegar o suspendre l’accés al Portal Web en cas que les dades proporcionades siguin o puguin ser falses, inexactes o enganyoses. En qualsevol cas, l’usuari o la usuària serà plenament responsable d’aquelles dades o continguts que comuniqui al Consell.

3.- Continguts

Les dades i els continguts que apareixen publicats al Portal Web tenen, exclusivament, caràcter informatiu. L'usuari o la usuària assumeix, coneix i accepta que poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzades.

El Consell es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, els continguts publicats al Portal Web, i a introduir nous continguts, eliminar, limitar, impedir o suspendre de forma temporal o definitiva l'accés dels usuaris i les usuàries a determinats continguts d’aquest. És deure de l’usuari o la usuària consultar periòdicament aquestes Condicions d’Ús amb l’objecte de comprovar l’existència de modificacions o canvis en aquestes, prenent com a referència la data de l’última actualització, indicada a l’encapçalament.

4.- Règim de responsabilitats

Sobre l’accés:

El Consell no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés al Portal Web originades per un funcionament deficient o incorrecte de la comunicació prestada pels operadors de serveis d'accés a Internet. Per tant, no es pot garantir l'accés al Portal Web sense interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient aliè al Consell.

A conseqüència, el Consell no assumeix cap responsabilitat derivada dels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris i les usuàries a conseqüència de l'existència de possibles errors informàtics que es puguin contraure a causa de la navegació pel Portal Web.

Sobre els continguts:

El Consell no es responsabilitza de la utilització que l’usuari o la usuària faci dels continguts publicats al Portal Web, ni es responsabilitza dels continguts (serveis, tràmits o qualsevol altra informació) que les entitats externes, enllaçades des del Portal Web, puguin oferir als usuaris o usuàries.

El Consell no pot garantir la utilitat, l'actualitat o la manca d'errors dels continguts facilitats al Portal Web, que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació no es pot considerar com a infal·lible, fet pel qual s'ha de contrastar amb altres fonts, prèviament a l'adopció de qualsevol opinió o decisió per part de la usuària o l'usuari.

5.- Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element del Portal Web (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, aplicacions, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor del Consell, llevat que ho indiqui expressament.

A aquest efecte, els drets d'autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals pot constituir una activitat il·lícita i delictiva.

Queden prohibides la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment de tots o part dels continguts del Portal Web, així com del disseny, la selecció i la forma de presentació dels materials inclosos; excepte per un ús exclusivament personal, privat i no lucratiu de l’usuari o la usuària, sempre que, en tot cas, s’indiqui l’origen i/o autor d’aquests.

Sense perjudici de l’anterior, si l’usuari o la usuària o un tercer estima que algun contingut del Portal Web pogués vulnerar drets de propietat industrial i/o intel·lectual, preguem que ho posin en el nostre coneixement al més aviat possible, a través d'un correu electrònic a l'adreça dpd@tarragones.cat.

6.- Enllaços a altres portals web

Les presents Condicions d’Ús no s’apliquen a enllaços, portals web i aplicacions de tercers als quals es pugui accedir a través del Portal Web. La presència d’aquests enllaços de portals web externs té un caràcter merament informatiu.

En conseqüència, el Consell no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se d’aquests. En cas d’accedir a enllaços externs, l’usuari o la usuària se sotmet al que disposen les corresponents polítiques de privacitat i condicions d'ús del portal web extern en qüestió.

Quan s'estableixi un enllaç amb el Portal Web, no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de la seva direcció d'URL (http://tarragones.cat/); es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altra que sigui contrari a la legislació nacional, internacional o a la moral o l'ordre públic.

7.- Llei aplicable i jurisdicció competent

La relació entre el Consell i l’usuari o la usuària es regirà per la normativa espanyola. Qualsevol conflicte o controvèrsia que pugui derivar-se de l'existència, l'accés o la utilització d'aquestes Condicions d’Ús es resoldrà davant els jutjats i tribunals competents en cada cas.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D