Informes d'estrangeria

   El Consell Comarcal del Tarragonès dóna suport al municipi executant un procediment comarcal consensuat i una valoració tècnica prèvia a l’informe municipal d’arralament social (inf.02) i l'informe municipal d'integració social (inf.03 renovació de residència temporal).

Les persones immigrades han de sol·licitar els informes d'estrangeria per tal d'acreditar:

  • L'informe d'arrelament (inf.02) és necessari per poder tramitar una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals per raons d'arralament social.
  • L'informe d'integració social (inf.03) és necessari per renovar o modificar la residència temporal.

   El mateix ajuntament és qui ha d’emetre l’informe municipal i trametre'l via EACAT a la DGI (Direcció General per a la immigració) , d’acord amb el que preveuen els art. 45.2.b) i 46.2.c) del reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, aprovat pel Reial decret 2393/2004, i atenenent als canvis produïts i les modificacions en el procediment regulat pel Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril de 2011.

   Les persones interessades han de pagar una taxa, que dependrà del tipus d'informe que se sol·liciti. A l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT), es pot trobar tota la informació sobre les taxes i el seu pagament. Un cop s'ha pagat l'import de la taxa corresponent, s'ha de presentar juntament a la sol·licitut de l'informe municipal a l'Ajuntament on la persona estigui empadronada.

  • Enllaços d’interès:

point.jpg  Sol·licitud info.02 (informe municipal d'arrelament social)

point.jpg  Sol·licitud info.03 (informe d'integració social)

arxiu_pdf.jpgInstrucció DGI,BSF/1/2014    (català)

arxiu_pdf.jpgInstrucción DGI,BSF/1/2014  (castellano)

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D