Divendres 19 de Juliol de 2024

Bústia de suggeriments

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les dades que ens proporciona a través d’aquest formulari seran tractades per part del CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS, com a Responsable del Tractament.

Responsable del Tractament Consell Comarcal del Tarragonès
NIF P-9300002-D
Adreça postal Carrer de les Coques, núm. 3, 43003 Tarragona
Telèfon i fax Telèfon: 977 244 500 | Fax: 977 244 513
Correu electrònic dpd@tarragones.cat

La finalitat d’aquest tractament és atendre i donar resposta a les suggerències que es realitzen a través de l’apartat “Bústia de suggeriments” del Portal Web http://tarragones.cat/.

La base legal del tractament és el consentiment de l’interessat o la interessada.

Les dades personals proporcionades no seran facilitades o comunicades a terceres persones alienes al Consell, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals aplicables al moment. Tampoc estan previstes transferències internacionals de dades.

Aquestes dades es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per a la qual van ser demanades, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades de caràcter personal seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per evitar eventuals infraccions.

Per exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, inclús per portar a terme una reclamació en cas que consideri que el Consell està tractant de forma inapropiada les seves dades personals, pot enviar una comunicació per escrit al domicili del Consell, a l’adreça de correu electrònic dpd@tarragones.cat o a través del “Tràmit en línia” habilitat al Portal Web; en tot cas, adjuntant una fotocòpia del seu DNI, NIE o qualsevol altre document d’identificació equivalent.

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/) és l’organisme supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública catalana. Si considera que el Consell ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa, pot dirigir-se per tal d’interposar-hi una reclamació.

Per a més informació respecte al tractament de les seves dades personals, pot consultar els següents enllaços:

Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D