Borsa d’Habitatge

Borsa de mediació per al lloguer social

PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL
El programa té com a objectiu posar per lloguer habitatges desocupats a un preu assequible, mitjançant un servei de mediació entre els propietaris d’habitatges i els demandants d’habitatges de lloguer, que facilita la formalització de contractes de lloguer amb un seguit de garanties. Tot incrementant el parc d’habitatges gestionat per les administracions públiques per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos més baixos.

A qui va dirigit?
A persones propietàries d'habitatges desocupats que els vulguin posar per lloguer.
A persones demandants d'habitatges a preus assequibles.

Característiques del Programa
Avantatges per al propietari:
Les persones propietàries d'un habitatge desocupat poden posar-lo per a lloguer mitjançant la  borsa per al lloguer social, que actua com a mediadora amb les llogateres i se n'ocupa de la formalització i seguiment dels contractes.
-  Servei gratuït d’informació i assessorament durant tot el temps que l’habitatge estigui llogat mitjançant el programa.
-  Busquem un llogater per l’habitatge buit.
-  Tramitació, gestió i redacció dels contractes i seguiment de la relació contractual.
-  Seguiment de l’ús i la destinació dels habitatges, vetllant pel seu bon ús  i pel cobrament de les mensualitats, mitjançant un seguiment i un control.
-  Proporcionem assegurances de defensa jurídica i multirisc gratuïta durant la vigència del contracte.
-  Règim de cobertures de l’Avalloguer.
Més informació Avalloguer

Avantatges per al llogater:
La borsa negocia rendes de lloguer per sota de mercat i cerca el lloguer més adequat per a cada unitat de convivència que sol·licita habitatge.
-  Recerca d’un habitatge adequat a les seves necessitats i possibilitats de pagament.
-  Informació, assessorament, tramitació, gestió i redacció dels contractes i seguiment de la relació contractual, sense cap despesa de gestió.
-  Dipòsit d'una única mensualitat de fiança.
-  Assessorament i tramitació dels ajuts al pagament del lloguer que li puguin correspondre.

Informació i presentació de la documentació
Per tots els municipis del Tarragonès (exceptuant Tarragona i Vila-seca):
Oficina d’Habitatge / Borsa de mediació del Tarragonès: Carrer de les Coques, 3
Tarragona / 977 244 500 / habitatge@tarragones.cat

Altres Borses de mediació del Tarragonès
Tarragona: OLH / Borsa de mediació de Tarragona: Carrer Descalços, 15 - Tarragona / 977 244 056
Vila-seca: OLH / Borsa de mediació de Vila-seca: Carrer de la Font, 12 - Vila-seca / 977 393 542

Més informació
Generalitat de Catalunya

 

 

  • Compartir a
arxivat sota:
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D