Departament de Benestar Social

Xarxa Bàsica d’Atenció Social Bàsica

Descripció del servei: Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió a la comarca del Tarragonès excepte Salou i Tarragona.

Destinataris: la població en general

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Consolidar la xarxa d’aquests serveis i avançar per al

compliment de la ràtio que contempla la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials, a 31 de desembre del 2015.

 

SAD Social - Teleassistència

Descripció del servei: Servei d’atenció domiciliària i teleassistència

Destinataris: Gent gran, disminuïts, famílies, definides al reglament del servei de l’any 2013.

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Prestar el servei de manera eficaç i eficient, sense llista d’espera i amb 15 dies de gestió fins a l’inici del servei.

 

SAD Dependència

Descripció del servei: Servei d’atenció domiciliaria a les persones que tenen reconegut un programa individual d’atenció.

Destinataris: persones depenent s amb Servei de SAD reconegut, en el PIA corresponent.

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Prestar el servei de manera eficaç i eficient, sense llista d’espera i amb 15 dies de gestió fins a l’inici del servei.

 

Ajuts d’urgència social

Descripció del servei: Atendre les situacions individuals o familiars d’urgència social per cobrir

necessitats bàsiques.

Destinataris: persones amb situació de vulnerabilitat econòmica, definides a les bases d’ajuts d’urgència.

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Atenció a les situacions de necessitat al territori, puntuals urgents i bàsiques de subsistència.

 

Programes d’infància (centres oberts)

Descripció del servei: Serveis de intervenció socioeducativa diürns per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies.

Destinataris: infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Incrementar en un 10% , el nombre de nens amb expedient de risc de la comarca.

 

Programes dones benestar social (resposta urgent per a dones en situació de violència)

Descripció del servei: Oferir un sistema de resposta urgent fora dels horaris habituals per a dones en situació de violència masclista i els seus fill i filles.

Destinataris: dones en situació de violència masclista i els seus fill i filles.

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Atendre totes les necessitats d’acolliment d’urgències, alternatiu derivades segons circuits establerts al protocol de violència comarcal.

 

Immigració – acollida – integració

Descripció del servei: Programes adreçats a promoure la integració dels nouvinguts i nouvingudes a la societat catalana.

Destinataris: nouvinguts i  nouvingudes a la comarca

Objectius anuals i actuacions a realitzar: mantenir la cohesió social i evitar la exclusió.

 

Pla Inclusió Social

Descripció del servei: Eina facilitadora d’una intervenció transversal amb un lideratge clar que

compti amb la implicació de tots els agents del territori

Destinataris: tota la població en general i els municipis

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Aprovar el Pla d’inclusió dels ajuntaments i l’adhesió dels ajuntaments al acord comarcal de lluita contra la pobresa i la inclusió social.

 

EAIA – Servei d’atenció a la infància i a la adolescència

Descripció del servei: Equip de valoració/ intervenció de les necessitats de protecció del menor i adolescents

Destinataris: Infants i adolescents en situació de risc greu i desemparament de la comarca del Tarragonès, excepte Tarragona.

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Donar resposta a les peticions rebudes per l’EAIA.

 

SIAD – Servei d’informació i atenció a les dones.

Descripció del servei: Servei d’informació i atenció a les dones

Destinataris: dones de l’àrea bàsica

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Dissenyar i Aprovar el Pla de dones comarcal i l’adhesió dels ajuntaments

 

Programes infància : TASTA TALLERS D’ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA DEL TARRAGONÈS

Descripció del servei: servei d’intervenció socioeducativa itinerant per infants i adolescents en

risc i les seves famílies

Destinataris: INFANTS 3 A 16 ANYS I LES SEVES FAMILIES

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Elaboració del nou plec , execució Planificació i execució, seguiment i avaluació d’entre 8 i 12 projectes TASTA anuals, executats a diferents municipis de la comarca.

 

Servei de transport adaptat

Descripció del servei: Facilitar el transport a les persones discapacitades o amb dependència o

problemes de mobilitat perquè puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada o als que permetin garantir o afavorir la seva integració en l’entorn.

Destinataris: Adults amb discapacitat psíquica que assisteixen a serveis socials especialitzats i que no poden fer us del transport ordinari i que tenen barem de mobilitat reduïda i barem

d’acompanyant.

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Nou- concurs i manteniment del servei

 

Servei d’ajuts d’escoles bressol i llibres:

Descripció del servei: Ajuts a les famílies

Destinataris: famílies amb infants en edat d’escolarització d’acord amb les bases publicades

Objectius anuals i actuacions a realitzar: elaboració de les bases de cada tipus,, publicació, gestió dels tràmits, resolució i adjudicació.

 

Planificació familiar:

Descripció del servei: conveni amb se servei de ASSIR i programa per la prevenció embarassos en població de risc

Destinataris: dones de l’àrea bàsica amb Pla de treball a serveis socials

Objectius anuals i actuacions a realitzar: continuar amb el conveni amb l’ASSIR i assumir el 100% de les demandes d’atenció farmacològica derivades per les EBAS.

 

Programes grupals parentalitat positiva

Descripció del servei: espai de grups de pares i mares de treball de competències parentals en famílies amb infants i adolescents en situació de risc

Destinataris: pares i mares amb infants i adolescents amb dificultats en les relacions familiars.

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Planificar i dur a terme i avaluar 4 grups de pares i mares en diversos municipis d’acord amb la prioritat.

 

Supervisió professional i de casos

Descripció del servei: servei de suport supervisió i assessorament als professionals i als casos.

Destinataris: professionals de la xarxa de serveis socials, de l’EAIA i famílies a petició dels serveis.

Objectius anuals i actuacions a realitzar: mantenir durant l’any el servei de supervisió i suport

als professionals i els casos per part d’un supervisor extern, Fer sessions de supervisió formativa durant l’any i treball de casos específics amb o sense les famílies.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D