Departament d'Urbanisme i Habitatge

Oficina local d’Habitatge

Descripció del servei: El servei té diferents línies:

 • · Informació i atenció ciutadana:
 • · Informació i assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades amb l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i també les línies d’ajuts del Pla per al dret a l’habitatge.
 • · Registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com de la documentació annexa

que es presenta amb les sol·licituds.

 • · Assessorament i l’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial.
 • · Atenció ciutadana en l’assessorament en el deute hipotecari i altres problemàtiques generades per la pèrdua de l’habitatge.
 • · Programes Socials:
 • · Gestió d’expedients d’ajuts per al pagament de l’habitatge (prestacions puntuals i urgents)
 • · Gestió d’expedients d’ajuts de prestacions permanents per al pagament de lloguers
 • · Gestió d’expedients de Renda Bàsica d’Emancipació
 • · Rehabilitació de l’Habitatge:
 • · Gestió d’expedients d’ajuts a la rehabilitació d’edificis
 • · Gestió d’expedients d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges

Destinataris: L’OLH apropa als ciutadans del Tarragonès l’assessorament i la gestió de serveis i

ajuts en matèria d’habitatge.

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Donar informació general sobre l’Habitatge i atendre i gestionar els diferents programes que convoqui l’AHC, d’acord amb el previst en el conveni.

 

Programa de mediació per al Lloguer social

Descripció del servei: El programa té com a objectiu posar en lloguer habitatges desocupats a un preu assequible, mitjançant un servei de mediació entre els propietaris d’habitatges i els demandants d’habitatges de lloguer, que facilita la formalització de contractes de lloguer amb un seguit de garanties. Tot incrementant el parc d’habitatges gestionat per les administracions

públiques per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos més baixos.

Destinataris:

 • · Persones propietàries d'habitatges desocupats que els vulguin posar a lloguer.
 • · Persones demandants d'habitatges a preus assequibles.

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Les establertes al Conveni amb l’AHC.

 

Assistència tècnica d’urbanisme i serveis tècnics als Ajuntaments dels petits municipis de la

comarca

Descripció del servei: Assistència tècnica bàsica en l’àmbit de l’urbanisme i l’arquitectura:

 • · Emetre informes de caràcter tècnic o urbanístic sobre llicències i planejament
 • · Redacció de documents tècnics, avantprojectes, memòries i projectes en l’àmbit de l’arquitectura municipal (dels inclosos en el catàleg de serveis d’assistència).
 • · Direccions d’obra

Destinataris: Els petits municipis de la comarca, que no tenen capacitat econòmica ni un volum de treball suficient per tenir a la plantilla un arquitecte. Per optimitzar la gestió, aquesta

assistència es dona des del Consell. L’assistència tècnica ordinària s’està fent, regularment, als municipis de Renau, la Riera de Gaià i Vespella de Gaià, realitzant els informes de les llicències d’obres i d’altres. Esporàdicament també es dona en altres municipis.

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Donar servei i cobrir les necessitats dels petits municipis de la comarca per el que fa als serveis tècnics municipals.

 

_ Serveis tècnics comarcals

Descripció del servei: Redacció de documents tècnics, avantprojectes, projectes i memòries d’obres i direccions d’obra d’actuacions d’interès comarcal. Ja siguin relacionats amb les seus del Consell o amb obres a realitzar en els municipis que tenen un interès comarcal o supramunicipal, com la millora i pavimentació de camins d’interès comarcal, la senyalització de

camins municipals o d’altres. També es gestionen els programes propis del Consell, com han estat el Programa d’arranjament i millora de camins municipals, el Programa de mobiliari

urbà,...

Destinataris: El Consell i els municipis de la comarca.

Objectius anuals i actuacions a realitzar: En funció de les necessitats i requeriments del

Consell i dels municipis de la comarca.

 

Suport tècnic a altres departaments del Consell

Descripció del servei: Donar suport a altres departaments del Consell, entre d’altres dels següents temes:

 • · Ensenyament:
 • · Elaboració dels plànols de les rutes de transport escolar
 • · Instal·lació de noves senyals de parades de bus escolar
 • · Assessorament i supervisió de pressupostos i de les obres del manteniment de les instal·lacions de cuina i menjador dels CEIP
 • · Joventut:
 • · Informes i inspeccions en relació a les instal·lacions amb infants i joves
 • · Medi Ambient:
 • · Inventari de contenidors
 • · Elaboració de plànols
 • · Promoció econòmica:
 • · Certificats de solides i de superfície de les aules
 • · Informàtica:
 • · Elaboració de plànols
 • · Manteniment de la seu

Destinataris: Els departaments del Consell.

Objectius anuals i actuacions a realitzar: En funció de les necessitats, requeriments i programació de cada departament.

 

_ Gestió de Programes i altres tasques

Descripció del servei: Gestió de programes d’altres organismes oficials, entre el que cal destacar:

 • · Governació
 • · Gestió i tramitació de les certificacions del PUOSC
 • · Enquesta d’infraestructures i equipaments locals - EIEL. El programa està tancat però els ajuntaments i altres organismes segueixen demanant documentació relacionada
 • · Cultura:
 • · Tramitació d’expedients de catalogació dels Bé cultural d’interès local (BCIL) dels municipis de menys de 5.000 habitants
 • · Altres:
 • · Altres tasques que es demanen puntualment, com pot ser, ara mateix, l’Inventari de serveis funeraris

Destinataris: Els municipis o la població de la comarca, segons el cas.

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Tramitar regularment les certificacions del PUOSC i

atendre, en funció de la demanda, les altres necessitats

 

Territori

Descripció del servei: Es realitzen tasques relacionades amb el territori de la comarca, com són entre d’altres:

 • · Estudis territorials. Des de sempre el Consell ha estat preocupat per els temes de territori. Ja a l’any 2000 va organitzar unes jornades sobre Territori i infraestructures al Camp de Tarragona, en col·laboració amb el Col·legi d’enginyers de camins i el Col·legi d’arquitectes de Catalunya.

El 2004, en col·laboració amb l’agrupació d’arquitectes urbanistes de Catalunya, va organitzar una nova jornada sobre les infraestructures a l’àrea central del Camp.

 • · Al novembre del 2007 varem participar en les II Jornada europea sobre Alta velocidad y Territorio,

organitzada per la Universidad de Castilla - La Mancha, presentant la ponència “Camp de Tarragona, estación de ciudades, sin ciudad”.

 • · El novembre del 2009, en col·laboració amb la Cambra de Comerç, varem organitzar les jornades

“El model ferroviari del Camp de Tarragona” per tal d’analitzar l’arribada de l’alta velocitat  ferroviària i la seva incidència en la mobilitat de l’àrea central del Camp de Tarragona. Per

aquestes jornades es va elaborar documentació, que regularment és consultada per estudiants i

estudiosos, que la sol·liciten.

 • · Inventari de camins municipals i d’interès comarcal és una eina d’interès per la elaboració de plans i programes dels ajuntaments i del propi Consell. Només s’actualitza amb les dades dels

projectes que arriben al Consell.

 • · Cartografia: De forma regular es supervisa la cartografia que editen altres organismes públics o editorials privades. Es vetlla per que la informació que conté sigui el més acurada possible.

Darrerament s’ha supervisat la sèrie 1/25.000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i un plànol de la costa tarragonina publicat per edicions Piolet.

Objectius anuals i actuacions a realitzar: Difondre el coneixement del territori i tenir un bon material de base per a la realització d’estudis comarcals com pot ser, entre d’altres, la senyalització de camins.

 • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D