Divendres 14 de Juny de 2024

Activitats amb menors de 18 anys (lleure i esports)

Us ajudem a resoldre qualsevol dubte! Amplieu la informació clicant sobre les paraules en blau.


Legislació actual d’obligat compliment a Catalunya:

 • Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure i en les quals participen més de 4 menors de 18 anys.

Per a les activitats de lleure també:

Per a les activitats esportives també:

 • Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats físicoesportives en el medi natural.
 • Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

Estan subjectes al compliment del Decret 267/2016 les activitats a partir de 4 infants/joves menors de 18 anys que es desenvolupin a Catalunya, organitzades o promogudes per persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Com a excepcions:

 • Activitats de caràcter familiar.
 • Activitats dutes a terme per centres educatius regulats per la Llei 12/2009, sempre i quan es facin dintre del període escolar i només hi assisteixin l'alumnat i professorat del centre, amb acompanyants o sense.
 • Activitats de ludoteques únicament si són de titularitat pública, sense pernoctació i que es desenvolupin en els seus locals i amb l'equip de professionals que fan l'activitat continuada i estable durant l'any.
 • Activitats de centres residencials d'acolliment i pels serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents, quan els participants siguin menors acollits o atesos en aquests centres i les activitats les dugui a terme el personal propi dels serveis.
 • Pràctiques esportives habituals, competicions, entrenaments, jornades de tecnificació i formació de tècnics de l'esport.
 • Les activitats desenvolupades pels membres de la Secció Juvenil del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, que tenen regulació pròpia.

Definició de les activitats que han de seguir l'esmentat decret:

 • CASAL DE VACANCES: més de 4 dies consecutius d’activitat, de dilluns a divendres, sense cap tipus de continuïtat durant la resta de l’any (només períodes de vacances). Sense pernoctació.
 • CASAL ESPORTIU: casal de vacances en el qual l'objecte bàsic de l'acció educativa és la formació i la pràctica en una o diverses especialitats esportives. D'acord amb l'article 15, quan es duguin a terme en instal·lacions esportives, aquestes han d'estar donades d'alta al Cens d'Equipaments Esportius gestionat pel Consell Català de l'Esport (CEEC).
 • COLÒNIES: Activitats amb pernoctació en un edifici, casa o instal·lació fixa que consti inscrita en el Registre d’Instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.
 • ESTADA O CAMPUS ESPORTIU: colònia en la qual l'objecte bàsic de l'acció educativa és la formació i la pràctica en una o diverses especialitats esportives. Quan es duguin a terme en instal·lacions esportives, aquestes han d'estar donades d'alta al Cens d'Equipaments Esportius gestionat pel Consell Català de l'Esport (CEEC).
 • ACAMPADA INFANTIL I JUVENIL: l'activitat amb pernoctació realitzada a l'aire lliure sota cobert, en tendes de campanya o similars.
 • CAMP DE TREBALL: activitat en què els participants desenvolupen, voluntàriament, desinteressadament i durant un període determinat, un treball d'interès social o comunitari o col·laboren en projectes col·lectius i no lucratius amb voluntat d'incidir en la transformació social.
 • RUTA: l'activitat consistent en la realització d'una marxa itinerant en la qual, en general, cada jornada es fa nit a l'aire lliure en un lloc diferent i la du a terme una entitat inscrita al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut.
 • RUTA ESPORTIVA: marxa itinerant que inclou la realització d'una o més activitats de les que preveu el Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats físicoesportives en el medi natural, duta a terme per qualsevol entitat que no estigui inscrita al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut.

PASSOS A SEGUIR

Previs a l’inici de l’activitat:

 1.  Llegir bé cadascun dels articles del Decret 267/2016 per tal de tenir en compte tots aquells que us afecten directament, donat que això són uns breus apunts i consells pràctics. Especialment presteu atenció als articles que fan referència a la ràtio i titulacions (veure infografies lleure o infografia esports) i observeu que hi ha la possibilitat de tenir personal de suport logístic d'entre 16 i 18 anys amb condicionants (article 4.8).
 2. Definició d’objectius a assolir i programació d’activitats amb horaris (que pot ser-vos útil a l’hora de fer difusió de l’activitat). No estan permeses ni les nits al casal (així com la pernoctació fora d’instal·lacions registrades) ni són recomanables les piscines desmuntables o inflables.
 3. Disseny de les fitxes (pot estar tot inclòs en una sola, autorització, recollida de dades i fitxa mèdica). 
 4. Recollida de documentació: que estiguin tots els documents amb dades signats per el pare/la mare o tutor/a legal. En el cas que la inscripció i gestió de les fitxes es faci on line, la signatura per ser vàlida s'ha de fer mitjançant un sistema de certificació electrònica oficial (DNI electrònic, certificat digital, e-clave...). No serveix l'escanneig de signatures.
 5. Fotocòpia targeta sanitària (en cas de sortida o colònies, estades o campus caldria que fos l’original). Per al compliment del Decret 267/2016 no és necessari aportar llibre de vacunes ni certificat metge.
 6. Notificació telemàtica de l’Activitat 7 dies abans del seu inici. El navegador ha de ser IE10 o Mozilla Firefox. Tenint els NIF i noms de l’equip de dirigents i també important, aquelles entitats que ja heu organitzat activitats amb anterioritat, conèixer el número de la base de dades (sempre és la mateixa), en cas de dubte preguntar al Servei Comarcal de Joventut. Us serà útil aquest link per al quadre de titulacions a l'hora de fer la notificació de l'activitat. Cal imprimir el full resum o de notificació. Podeu veure els passos de la notificació en aquesta infografia.
 7. Preparació dels llistats amb les persones que participen de l’activitat, tant infants com equip de dirigents. Cal tenir llistes en ordre alfabètic amb el nom de totes les persones participants (dirigents i equip de suport també) i amb les adreces i telèfons. Si voleu podeu veure un possible model clicant aquí.
 8. Contractació de les assegurances que estableix l'article 5 del Decret, que diferencia entre les de lleure i les esportives.
 9. Fer la modificació de la notificació si és necesari.

Durant l’activitat:

Hi ha la possibilitat de rebre una visita per part de tècnics de la Direcció General de Joventut o bé del Consell Comarcal del Tarragonès (en el cas de les activitats de lleure) i del Consell Català de l'Esport (en el cas de les activitats esportives), per comprovar i/o assessorar-vos en el compliment del Decret. Durant aquesta haureu de posar a disposició de la persona que faci la visita la següent documentació:

A punt d’iniciar les activitats per a menors subjectes al Decret 267/2016 (tant de lleure com esportives), us aconsellem repassar la documentació que heu de tenir sempre durant la realització del casal:

 • Programa detallat de l’activitat, amb horaris i objectius.
 • Autoritzacions de participació de les persones menors signades per les responsables legals.
 • Fitxes de salut de les persones menors signades pels responsables legals.
 • Llista alfabètica amb adreces i telèfons de totes les persones participants (menors i dirigents).
 • Acreditació de dret a prestació sanitària de totes les persones assistents (targeta sanitària o bé de la mútua).
 • Còpia de la notificació d’alta de l’activitat i també de les posteriors modificacions.
 • Comprovants de la titulació dels membres de l’equip de dirigents.
 • Documentació acreditativa de la contractació de les cobertures de les assegurances d’accidents i responsabilitat civil de l’any en curs (en el cas de les activitats de lleure, si no us acolliu a una assegurança d’una gran entitat, és recomana certificat de l'asseguradora com el que trobareu en aquest link).

 Aquesta documentació no cal que estigui impresa, en cas de visita de seguiment de la normativa es podrà ensenyar des de la tablet, pc o mòbil, garantint en tot moment la protecció de les dades i el fàcil accés a les mateixes per part de la persona responsable de l'activitat.

 Cal saber què durant el desenvolupament de l'activitat:

 • No s'ha de modificar la notificació realitzada un cop iniciada l'activitat per notificar-ne una altra, sinó clonar-la.
 • El que quedi recollit a la visita que realitzin els ens responsables ha de reflectir la realitat d’aquell moment i per tant cal tenir la informació actualitzada.
 • La persona responsable ha d’estar a l’activitat durant tota la seva realització. En cas de no poder ser així, ha de quedar constància per escrit de la situació excepcional i deixar algú altre al càrrec (amb la titulació corresponent). En el cas de les activitats de lleure cal enviar aquest document signat al Servei Comarcal de Joventut a joventut@tarragones.cat o bé al Fax 977244513). Consultar en el cas de les activitats esportives al Consell Català de l'Esport.

Cal tenir en compte altres normatives que trobareu a l'apartat corresponent, i especialment volem fer esment de la nota informativa relativa al certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals al que ha d'estar inscrita tota persona que contacti amb menors a nivell professional o bé de voluntariat.

Altres recomanacions sobre dispensació de medicaments, voluntariat i trasllat en cotxe particular els trobareu a l'apartat models de documentació d'aquesta mateixa web.

També recomanem que llegiu els apartats de la web de la Generalitat i que reviseu les infografies que resumeixen els principals aspectes a tenir en compte del Decret.

 

 • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D