Consells i models de documentació

Per als/les professionals de joventut fer activitats amb menors i joves comporta la majoria de vegades tot un flux de coses a tenir en compte que ens fa estar en un terreny una mica pantanós tant organitzativament com legislativament parlant... Actes innocents, de bona voluntat, com demanar adreces o telèfons per garantir l’accés a la informació, o portar un/a nen/a en el nostre cotxe per portar-lo al metge o administrar-li medicaments, per exemple, se'ns poden girar en contra si no som persones previsores i amb capacitat per avaluar riscos.

Hi ha tot un reguitzell de lleis que cal complir i que podreu trobar en aquesta web a l’apartat de “normativa sobre temes de joventut”, però en un breu resum voldríem destacar que és important tenint present:

Quant a la protecció de dades...

La normativa vigent és el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). 

  • Cal tenir autorització per arxivar i tractar dades personals i informar on es poden dirigir per exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o d'oposició d’aquestes dades.
  • Cal tenir permís per enviar informació a adreces de correu i números de telèfon.
  • També cal demanar permís exprés per prendre i publicar imatges sigui quina sigui la seva finalitat, i a més a més, especificant-la.
  • En el cas dels menors de 14 anys els/les pares/mares/tutors han de signar aquestes autoritzacions.

Si gestioneu dades de menors us recomanem la Pauta de Protecció de Dades per a Centres Educatius i el seu document de preguntes freqüents, que us pot servir també per a entitats que organitzeu activitats en el lleure i recolliu i tracteu un gran nombre de dades de participants a activitats.

A més a més cal mirar l'apartat de normativa d'aquesta mateixa web o de www.apdcat.cat per saber si a la vostra organització és necessari disposar de la figura d'un Delegat de Protecció de dades (article 34 de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i drets digitals). Sí cal tenir aquesta figura a totes les Administracions Públiques, centres docents, federacions esportives, asseguradores...

Quant a l'àmbit de la salut...

Si bé a l’hora de fer activitats amb infants i joves menors de 18 anys el Decret 267/2016 contempla la necessitat d’una fitxa de salut signada pel pare/mare/tutor i fotocòpia de la targeta sanitària, hi ha riscos que s’assumeixen de vegades innecessàriament i sense mesurar bé les possibles conseqüències. Parlem per exemple de l’administració de medicaments i el trasllat de menors malalts o accidentats en vehicles particulars.

És per això, que tot seguit us facilitem el document d’autorització per a l’administració de medicaments que haurien d’anar sempre acompanyats d’una prescripció mèdica, correctament signada, segellada i amb el nom i cognoms del/la menor i la pauta d’administració (dosi i temps). Aquestes són les directrius del Departament d’Educació, i si bé no ens pertoca fer-ne cas per imperatiu, sí que és lògic que si els centres educatius no assumeixen riscos d’aquest tipus, tampoc ho hauríem de fer tècnics de joventut, educadors socials, professionals de l’àmbit del lleure...

Quant al segon punt, es desaconsella totalment, tot i tenir l’autorització expressa del pare/mare/tutor correctament signada, realitzar el trasllat, sempre i quan es pugui esperar els facultatius sanitaris o els cossos de seguretat. Penseu que ni tan sols els professionals de les emergències no sanitaris corren aquest risc.

D'altra banda esmentar que no és necessari demanar carnet o fotocòpia del llibre de les vacunes administrades ni certificats mèdics sobre aquesta qüestió, ja que els facultatius sanitaris ja tenen accés a aquestes dades si estan introduïdes al sistema sanitari públic de Catalunya (diferent si se surt fora de Catalunya i si el seguiment del/la menor s'ha fet a través d'una assegurança mèdica privada). En tot cas el Decret d'activitats de lleure 267/2016 no contempla aquest punt i per tant serà criteri de les entitats promotores i/o organitzadores.

Us recomanem que feu una llegida al seguent document de Salut escolar que us pot servir quan organitzeu activitats amb menors.

Pel que fa al menjar...

En aquells espais que faciliteu que la gent porti el seu menjar en carmanyoles, heu de saber que les instruccions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya són que hagi explicitat un circuit dels aliments, des de que entren al vostre espai fins a la neteja dels estris un cop ja s'han consumit, i que cal tenir present que és imprescindible facilitar la refrigeració i l'escalfament dels aliments. En aquest espai els infants i joves han d'estar supervisats per algun adult i s'ha de tenir molt present la fitxa mèdica (que contempla les al·lèrgies alimentàries que pugui tenir el/la menor) per evitar riscos derivats del consum o del contacte amb certs aliments. 

Per acabar, en aquesta línia de voler donar suport a les persones que dediqueu el vostre dia a dia al treball amb els infants i joves, us adjuntem tot un seguit de documents que hem elaborat i que esperem que siguin útils en el desenvolupament de la vostra feina, que podeu adaptar a les vostres necessitats i preferències:

  • Referents a activitats en el lleure amb menors subjectes al Decret 267/2016:

Arxiu Word Model certificat assegurança Decret 267/2016 (Arxiu Word)

Arxiu Word Fitxa d’inscripció-salut per a casals/colònies(Arxiu Word) 

Arxiu Word Autorització d’administració de medicaments (Arxiu Word)

Arxiu Excel Llistat participants activitat lleure (Arxiu Excel)

Arxiu Word Model de contracte de voluntariat jove/entitat (Arxiu Word)

  • Referents a la protecció de dades:

Arxiu Word Text per als enviaments de correu electrònic (Arxiu Word)

Arxiu Word Permís fotos-sms-mails (Arxiu Word)

  • Per registrar/inscriure usuaris:

Arxiu Word Fitxa inscripció a l’espai jove/PIJ/PJ (Arxiu Word)

Arxiu Word Fitxa inscripció activitats/sortides model 1 (Arxiu Word)

Arxiu Word Fitxa inscripció activitats/sortides model 2 (Arxiu Word)

Arxiu Word Autorització de participació (Arxiu Word)

Arxiu Word Contracte de convivència (Arxiu Word)

Arxiu Excel Llistat base dades joves (Arxiu Excel)

 Qualsevol altre dubte sobre documentació (convenis de pràctiques amb escoles de lleure, contractes de voluntariat, etc.) ens els podeu fer arribar a joventut@tarragones.cat o trucant al 977244500. 

Si voleu fer-nos algun suggeriment sobre el contingut d'aquest apartat, serà ben rebut.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D