Normativa a seguir

 

  • Activitats de lleure amb menors

Arxiu PDFOrdre TSF/174/2020, de 13 d'octubre, del Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya

DECRET 267/2016, d'activitats en el lleure amb menors de 18 anys

Arxiu PDFORDRE PRE/272/2003, de tramitació telemàtica notificacions d'activitats

Arxiu PDFLlei 7/2015, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport

Arxiu PDFDECRET 56/2003, activitats físicoesportives en el medi natural

Es recomana visitar la web jove.cat per ampliar informació sobre normativa de treball en el lleure i altres temes relacionats d'interès.

  • Campaments juvenils

Arxiu PDFDecret 203_2013 d'aprovació del Reglament de Campaments juvenils. Modificat pel Decret 16/2022 que es troba tot seguit.

  • Instal·lacions juvenils

Arxiu PDFDECRET 16/2022,d'1 de febrer, d'instal·lacions juvenils i de modificació del Reglament de campaments juvenils, aprovat pel Decret 203/2013, de 30 de juliol.

       Arxiu PDFLLEI 38/1991, d'instal·lacions juvenils

Arxiu PDFDECRET 16/2014 del Registre d'instal·lacions juvenils

Arxiu PDFDECRET 187-1993, de 27 de juliol, de delegació de competències de la Generalitat en matèria de joventut a les comarques.

  • Formació en el lleure

 Arxiu PDFDECRET 213/1987, de reconeixement d'Escoles d'Educadors en el Lleure

 Arxiu PDFORDRE BSF/192/2015, que estableix els programes dels cursos de formació en el lleure.

  • Serveis d'Informació juvenil

Arxiu PDFDECRET 297/1987,regula l'obertura i funcionament dels SIJ

Arxiu PDFORDRE de 7 d'octubre de 1987, concreta condicions d'obertura i funcionament dels SIJ

Arxiu PDFORDRE d'11 de novembre de 1994, regula les relacions entre SIJ i DGJ

  • Cens d'entitats juvenils

Arxiu PDFORDRE BSF/12/2014, del cens d'entitats juvenils

  • Polítiques de Joventut

       Arxiu PDFLLEI 33/2010, de polítiques de joventut

Arxiu PDFLEY 34/2002, de 11 de julio per a comunicacions comercials.

Arxiu PDFREIAL DECRET 1720/2007, de 21 de desembre en tot allò que no contradigui la normativa europea i estatal de 2018.

Arxiu PDF LLEI ORGÀNICA 15 /1999, de 21 de desembre només són vigents els articles 22, 23 i 24, la resta derogats pel Reglament 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018.

 Es recomana la web www.apdcat.cat 

Arxiu PDFDECRET 82/2010, sobre l'adopció de mesures d’autoprotecció i contingut

Arxiu PDFLLEI 25/2015, del voluntariat i de foment de l'associacionisme.

Arxiu PDFLlei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D