FCC MEDIOAMBIENTE S.A. ADJUDICATÀRIA DEL SERVEI DE LA BROSSA PER ALS PROPERS 10 ANYS

FCC MEDIOAMBIENTE S.A. ADJUDICATÀRIA DEL SERVEI DE LA BROSSA PER ALS PROPERS 10 ANYS

Amb aquesta concessió, s’està impulsant un servei ‘a la carta’ en funció de les demandes i necessitats de cada un dels municipis.

FCC Medioambiente S.A. esdevindrà adjudicatària del servei de recollida de rebuig, gestió de deixalleries i neteja viària de diferents municipis del Tarragonès. Així ho va aprovar el Ple del Consell Comarcal del Tarragonès en la seva sessió extraordinària del dia 8 d’agost, després d’haver superat el corresponent concurs públic i d’haver esdevingut la de FCC l’oferta més avantatjosa.

La durada de la concessió, per delegació dels municipis, serà de 10 anys, a comptar des de l’inici del servei. L’empresa té ara un termini de 6 mesos per tal de posar a disposició tot el nou material (contenidors i vehicles), i adequar el material, vehicles i instal·lacions que provenen de l’actual contracte.

El preu pel primer any de servei, que abasta el delegat per als 19 municipis, és de 4.697.025,62 euros IVA inclòs.

Cal destacar que s’implanta un sistema de pagament a l’adjudicatària amb una part variable en funció dels resultats obtinguts en la millora de la recollida selectiva de residus, així com un servei d’inspecció (aliè a l’empresa) i unes auditories anuals.

Servei a la carta

Amb aquesta concessió, s’està impulsant un servei ‘a la carta’ en funció de les demandes i necessitats de cada un dels municipis, els quals pagaran en funció dels serveis sol·licitats i rebuts. Es contempla la possibilitat que altres municipis o altres serveis s’incorporin a l’adjudicació en el transcurs de la durada de la concessió.

Hi ha altres gestions que també són delegades pels municipis el Consell però que no són objecte de la present adjudicació, encara que fan referència al servei global. Aquests són l’eliminació i tractament dels residus, les tasques de control i auditories de servei i les accions de sensibilització i conscienciació.

Millores substancials i un servei de qualitat

Amb aquesta adjudicació des del Consell Comarcal s’aposta per oferir un servei de qualitat on els ciutadans siguin els primers beneficiaris ja que es preveuen més neteges, més freqüències de buidat, més dies d’obertura al públic de les deixalleries, més deixalleries mòbils, vehicles menys sorollosos, servei diürns, etc., entre altres millores. A més, es busca també que els ajuntaments disposin d’elements de control complementaris als generals del Consell, alhora que disposin anticipadament del cost màxim anual de servei, recollit al conveni de delegació.

Quan el servei estigui totalment operatiu, hi haurà a la via pública només dos sistemes de buidat de contenidors, a diferència dels cinc actuals. Es preveu que aquesta millora suposarà un estalvi de temps en la recollida, alhora que també un estalvi econòmic al poder adscriure a cada buidat d’una determinada fracció un menor nombre de vehicles. A més, el sistema de buidat serà robotitzat i semiautomàtic on el conductor, sense baixar del camió, podrà enlairar i buidar el contenidor. Per tal de preveure que no hi hagi obstacles en aquesta maniobra, abans del pas del camió de buidat, un altre vehicle recollirà els possibles residus dipositats incorrectament davant del contenidor.

És important fer incís també a què hi haurà un desplegament de contenidors molt més elevat que l’actual, i se’n contemplen en reserva de cara a futures ampliacions. El contenidors nous a instal·lar de superfície seran metàl·lics per prevenir la seva destrucció en cas d’incendi.

Aplicatiu i implantació de noves tecnologies

Els municipis disposaran d’un aplicatiu mitjançant el qual podran veure el dia i hora de cada buidat, el recorregut fet pels camions dins el seu terme, així com el recorregut fet per les màquines escombradores i aspiradores. A més, hi haurà contenidors amb ‘xips’ d’emplenament i de pes per tal d’optimitzar les rutes, doncs no caldrà, per exemple, anar a buidar un contenidor si aquest no està ple.

Amb l’adjudicació d’aquest contracte es dona resposta a una necessitat històrica dels municipis del Tarragonès als quals s’ha tingut molt en compte a l’hora de definir el mapa del servei.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D