Ja es poden presentar les sol·licituds per a la concessió d’ajuts econòmics per als menjadors escolars curs 2019-2020

Ja es poden presentar les sol·licituds per a la concessió d’ajuts econòmics per als menjadors escolars curs 2019-2020

Daniel Cid compartint una estona de menjador amb alumnes de El Morell.

Després d’haver aprovat les Bases de la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual per als menjadors escolars i de sotmetre-ho a informació pública, les famílies ja poden presentar les seves sol·licituds per acollir-se a aquestes subvencions que presta el Consell Comarcal del Tarragonès.

Els beneficiaris de cara al curs escolar 2019-2020 seran els alumnes de la comarca del Tarragonès, en determinades circumstàncies socioeconòmiques, que assisteixin a centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya on cursin segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial.

Requisits generals

Els requisits generals per ser beneficiaris d’aquests ajuts, a més dels anteriors són:

  • Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb Fons Públic de Catalunya.
  • No tenir servei de menjador amb caràcter perceptiu i, per tant, gratuït.
  • Fer ús del servei de menjador escolar.
  • No estar en acolliment residencial.
  • Complir els criteris de priorització establerts en aquestes bases.

A l’hora de valorar i puntuar les circumstàncies concretes de cada sol·licitant es tindran en compte aspectes com: la qualificació de família nombrosa; la condició de família monoparental; l’existència d’infants en acolliment; la disminució física o psíquica acreditada; la valoració de situacions de risc social, etc.

L’import màxim de l’ajut/dia per alumne podrà arribar al 100% del cost legalment establert. La família haurà de pagar en tot cas la diferència entre l’ajut rebut i el cost del servei.

El Consell Comarcal del Tarragonès concedirà aquests ajuts econòmics individuals per a l’assistència al menjador escolar durant el curs 2019/2020 en les quantitats consignades en el pressupost ordinari de 2019 i condicionada a l’addenda que està previst signar amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Com presentar les sol·licituds

Les sol·licituds individuals les presentaran les famílies al Consell Escolar del centre mitjançant els corresponents models d’annexos proporcionats per aquest o pel Consell Comarcal del Tarragonès, i aniran acompanyades amb la documentació necessària que acrediti les seves circumstàncies personals.

Termini per presentar les sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds per part del centre, amb la documentació necessària, al Consell Comarcal del Tarragonès serà el dia 24 de maig de 2019. Cada Consell Escolar marcarà el termini en què les famílies han de lliurar la documentació al propi centre.

S’obrirà un termini especial fins al 20 de setembre per a trasllats o noves matriculacions, situacions sobrevingudes que requereixin l’atenció de serveis socials o causes de força major degudament acreditades.

Una vegada rebudes les sol·licituds es valoraran els expedients. A partir del 2 de setembre de 2019 s’exposarà un llistat al tauler d’anuncis del Consell i en cadascun dels centres amb les sol·licituds en què manqui algun tipus de documentació que es podrà lliurar al Consell Comarcal fins el 20 de setembre. Pel que fa a la convocatòria de setembre, el termini per aportar la documentació que manqui al Consell Comarcal del Tarragonès serà de 10 dies naturals des de la data de recepció de la notificació.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D