Divendres 19 de Juliol de 2024

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT 

Última actualització: 04/07/2022

 

El CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS (en endavant, el “CCT”) amb NIF P-9300002-D i domicili al Carrer de les Coques, núm. 3, 43003 Tarragona, manifesta que és propietària de la pàgina web http://www.tarragones.cat/ (en endavant, la “Web”) d’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, la “LSSICE”).

La incorporació de totes les dades sol·licitades a través de la Web és necessària per a aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a la disposició de l’Usuari. De no facilitar-se totes les dades requerides pel CCT, no es garanteix que la informació i serveis facilitats puguin prestar-se, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

El terme “Usuari/s” s’empra aquí per a referir-se a totes les persones majors d’edat que accedeixin a la Web.

1. Identitat i dades de contacte del Responsable del Tractament

En els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, especialment, del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (en endavant, la “LOPDGDD”), el Responsable del Tractament és:

Responsable del Tractament

CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

N.I.F.

P-9300002-D

Domicili social

Carrer de les Coques, núm. 3, 43003 Tarragona

Telèfon

977 244 500

Correu electrònic de contacte

  

Delegat de Protecció de Dades

  

2. Compliment de la normativa aplicable

El CCT ha adequat la Web al RGPD i a la LOPDGDD. Així mateix, ha posat en pràctica totes aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.

La transmissió de dades per part de l’usuari dels serveis del CCT (en endavant, “l’Usuari”) a través de la Web, es realitza de manera voluntària i sent aquest informat de forma prèvia al tractament de l’ús i les finalitats d’aquest.

3. Principis que apliquem a la seva informació personal

Les dades subministrades al CCT per diferents medis, formularis de contacte online o offline, o qualsevol altre procediment utilitzat per a la recollida de les seves dades, es realitzaran d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent, i amb l’única finalitat de prestar el servei que se l’hagi informat.

En el tractament de les seves dades de caràcter personal, apliquem els següents principis que s’ajusten a les exigències del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre comptarem amb una base legal per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques que l’informarem prèviament amb absoluta transparència. El CCT l’informa que únicament es recull aquella informació necessària per a assolir la finalitat del tractament i, únicament es tractaran les dades que hagi prestat per a la/es finalitat/s per a la qual/s se’l va informar.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats informades.
 • Principi de limitació del termini de conservació:  Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per a la qual van ser recollides, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda entre les parts i/o els terminis de conservació previstos legalment.
 • Principi d’integritat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi la confidencialitat. Ha de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades per part de tercers.
 • Principi de confidencialitat: El CCT, en la seva condició de Responsable del Tractament, garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal de l’Usuari a les quals tingui accés. El Responsable del Tractament, com qualsevol altra persona que intervingui en qualsevol fase del tractament, està sotmès al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.
 • Principi d’exactitud de les dades: Tota la informació que l’Usuari facilita al CCT ha de ser veraç, i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al CCT o a tercers.

El CCT es reserva el dret d’excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions legals que procedeixin.

4. Tractament de dades personals

4.1. Recollida i tractament de dades personals

Les dades subministrades al CCT per diferents mitjans, formularis de contacte o qualsevol altre procediment utilitzat per a la recollida de les seves dades, es realitzaran d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent, i amb l’única finalitat de prestar el servei que se l’hagi informat.

La transmissió de dades per part de l’Usuari dels serveis del CCT a través de la Web, es realitza de manera voluntària i sent aquesta informada de manera prèvia al tractament de l’ús i de les finalitats d’aquest.

El CCT informa a l’Usuari que únicament es recull aquella informació necessària per a assolir la finalitat del tractament i, únicament es tractaran les dades que hagi prestat per a la/es finalitat/s per a la/es qual/s se’l va informar i, posteriorment, va autoritzar.

El CCT, en la seva condició de Responsable del Tractament, garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal de l’Usuari als quals tingui accés. El Responsable del Tractament, com qualsevol altra persona que intervingui en qualsevol fase del tractament, està sotmès al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Tota la informació que l’Usuari facilita a CCT ha de ser veraç, i serà l’única responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a CCT o a tercers.

CCT es reserva el dret a excloure dels serveis a tota Persona Usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions legals que procedeixin.

4.2. Finalitats del tractament

Les finalitats dels tractaments que realitza CCT de les dades personals de l’Usuari a través de la Web son:

Tractament de dades

Finalitat del tractament

Base jurídica del tractament

Període de conservació

Resolució de consultes i bústia de suggeriments

Atendre i gestionar adequadament les consultes, incidències i/o suggeriments i opinions de l’Usuari.

Consentiment de l’interessat

12 mesos després de la consulta realitzada

Demanar cita prèvia

Donar tràmit a la sol·licitud de cita prèvia.

Consentiment de l’interessat

12 mesos després de la sol·licitud realitzada

4.3. Categoria de dades personals

Tenint en compte les finalitats esmentades anteriorment, el CCT recull i tracta les següents categories de dades de l’Usuari:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, adreça de correu electrònic, DNI, número de telèfon, direcció postal, sexe i data de naixement.
 • Dades de navegació: També, a través de les cookies, el CCT recull determinada informació vinculada a la navegació de l’Usuari. El seu tractament i finalitats estan explicades a la nostra Política de Cookies

Als diferents formularis de contacte disponibles a la Web, es permet a l’Usuari explicar breument el motiu de la consulta o suggeriment. Tingui en compte que el CCT no respondrà cap consulta personal, excepte les estrictament establertes per la legislació vigent. En cap circumstància l’Usuari comunicarà dades de categories especials (per exemple: dades de salut, religió, etc.) a través dels formularis habilitats a la Web. En cas de fer-ho, l'Usuari eximeix de tota responsabilitat al CCT. En el cas que es remetin consultes o continguts inadequats, el CCT procedirà a la seva eliminació.

Per a obtenir més informació sobre la resta de tractaments de dades que CCT realitza, pot consultar el nostre Registre d’Activitats del Tractament a través d’aquest enllaç: Registre de les activitats de tractament de dades personals (seu-e.cat)

5. Menors d’edat

Els menors d’edat no podran fer ús dels serveis disponibles a través de la Web sense prèvia autorització dels seus pares, mares, tutors o representants legals, els quals seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través de la Web pels menors al seu càrrec, incloent-hi l’emplenament dels formularis amb les dades personals dels menors i la selecció, si escau, de les caselles que els acompanyen.

6. Tractament de les dades per part de tercers i cessions de dades

En funció de les finalitats per a les quals van ser recollides les dades personals, aquestes podran ser tractades per:

 • Personal autoritzat del CCT o els seus representants actuant en el seu nom, subjectes a la normativa de protecció de dades vigent que resulti d’aplicació. 
 • Administracions, Autoritats i Organismes Públics, inclosos els Jutjats i Tribunals quan així ho exigeixi la normativa aplicable. 
 • Tercers proveïdors de serveis externs que el CCT contracti i que tinguin la condició d’encarregat del tractament [proveïdors de serveis d’IT que processen informació, servidors d’allotjaments, manteniment de suport a bases de dades, programari i aplicacions]. Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per a assegurar que podem compartir aquesta informació en compliment de la normativa de protecció de dades.

En cas de canvis en l’estructura de control de la direcció del CCT, a la nostra discreció, podrem transferir o assignar la informació recollida a la Web a una o més parts rellevants.

7. Mesures de seguretat

El CCT adopta els nivells de seguretat requerits pel RGPD adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament en cada  moment per la seva activitat. En aquest sentit, utilitza tècniques de xifrat que no permeten a un tercer rastrejar la identitat de l’Usuari que interactua amb els nostres serveis. Així mateix, també podrà portar a terme tècniques segures d’anonimització de les dades personals que tracta per a portar a terme la seva activitat. No obstant això, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé el CCT posa tots els seus mitjans al vostre abast per evitar aquest tipus d’actuacions.

8. Transferència internacional de dades

No cedim les dades personals de l’Usuari a tercers fora de l’Espai Econòmic Europeu. En el cas de realitzar-se transferències internacionals de dades, es prendran totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir la seguretat de les dades.

9. Drets dels interessats i el seu exercici

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, els Usuaris poden exercir els següents drets:

 • Dret d’accés: L’Usuari podrà preguntar al CCT si està tractant les seves dades i, en cas afirmatiu, accedir a aquestes.
 • Dret a revocar el consentiment donat en qualsevol moment.
 • Dret de rectificació: L’Usuari podrà sol·licitar la rectificació de les dades si aquests són inexactes o incompletes.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades: En el moment en què l’Usuari exerceixi aquest dret, totes les dades personals vinculades al seu compte, així com la informació i continguts que s’integren en el seu perfil, es donaran de baixa i romandran bloquejats fins que finalitzi el període legal previst. Així mateix, en cas què l’Usuari exerceixi el dret de supressió sobre les dades necessàries el CCT pugui prestar els serveis de la Web, el CCT es veurà obligat a donar per finalitzada la seva relació amb l’Usuari, procedint a donant-li de baixa, sense dret a cap reclamació per part d’aquesta.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: En aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: El CCT deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de continuar tractant-se per motius d’interès legítim imperiós o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que l’Usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, el CCT li facilitarà el traspàs de les seves dades al nou responsable en cas que tots dos disposin dels mitjans tècnics necessaris per a això.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. 
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades: Si considera que CCT està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot presentar la seva reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) (https://apdcat.gencat.cat/ca/). 

Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/), i dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades per escrit al domicili social del CCT o a l’adreça de correu electrònic dpd@tarragones.cat, amb REF.: “Protecció de Dades”

10. Consentiment de l’Usuari

L’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privacitat. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne al CCT davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari del deure descrit en aquest paràgraf.

11. Oposició o revocació del tractament de dades

Si vostè ha donat el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals, pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment. Pot comunicar la seva revocació a dpd@tarragones.cat.

No obstant l’anterior, malgrat qualsevol oposició o revocació realitzada, és possible que estiguem legalment obligats a conservar les dades.

Les dades de contacte pot trobar-les en el Punt 1.

12. Enllaços a altres llocs web

Aquesta Web conté enllaços o vincles a altres llocs web no gestionats pel CCT, de manera que, el CCT no exerceix cap control sobre aquests, ni respon de la informació a la qual tenen accés. Preguem que visiti aquests llocs web directament per obtenir informació sobre la seva Política de Privacitat en la qual es proporciona informació sobre la protecció de dades, la seguretat, l'obtenció de dades i les disposicions relatives a la transmissió de les dades. El CCT no serà responsable de cap acció adoptar per o dels continguts d'aquests llocs web.

Llevat que CCT així ho hagués autoritzat de forma prèvia i per escrit, no es podrà inserir un "link", "hyperlink", "framing" o vincle similar a la Web.

En cas de seguir-nos a les xarxes socials com Twitter, Instagram, Facebook, YouTube o LinkedIn, revisi les seves polítiques de privacitat per a obtenir informació sobre com tracten i comparteixen les seves dades personals, ja que el CCT no exerceix cap control sobre ells ni té cap mena de responsabilitat respecte a la informació a la qual tenen accés les xarxes socials.

13. Canvis a la Política de Privacitat

Només utilitzarem dades de caràcter personal segons el que estableix la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en que es recullin aquestes dades.

El CCT es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat amb efecte des de la data de publicació de tals modificacions en la Web, per la qual cosa es recomana visitar-la cada vegada que s’accedeixi a aquesta. Si en algun moment decidim fer ús de dades personals de manera diferent a la qual es va declarar en el moment de la seva obtenció, es comunicarà a l’Usuari per correu electrònic, sempre que disposem d’aquest. En aquest moment, se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.

En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació a cada moment.

14. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant per l’Usuari per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través de la Web, està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, especialment, pel RGPD i per la LOPDGDD.

15. Cookies

L’accés a la Web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari perquè el servidor recordi una certa informació. Aquesta informació permet identificar-li posteriorment com un Usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica sobre l’ús i operativitat de la Web.

Els Usuaris que no desitgin activar les cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin en els seus dispositius, poden configurar el seu propi dispositiu a aquest efecte. Per a més informació, pot consultar la nostra Política de Cookies

 • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D