Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Última actualització: 12/11/2019

El Consell Comarcal del Tarragonès (en endavant, el “Consell”), amb NIF P-9300002-D i domicili al Carrer de les Coques, núm. 3, 43003 Tarragona, manifesta que és el propietari i ostenta la titularitat del domini http://tarragones.cat/ (en endavant, el “Portal Web”), d'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, “LSSI-CE”).

1.- Tractament de les dades

1.1.- Identitat i dades de contacte del Responsable del Tractament

En els termes de la normativa de protecció de dades aplicables i, en concret, del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “RGPD”) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”) el Responsable del Tractament és:

Responsable del Tractament

Consell Comarcal del Tarragonès

NIF

P-9300002-D

Adreça postal

Carrer de les Coques, núm. 3, 43003 Tarragona

Telèfon i fax

Telèfon: 977 244 500 | Fax: 977 244 513

Correu electrònic

ResponsableDades@tarragones.cat

 

1.2.- Delegat de Protecció de Dades

El Consell ha designat un Delegat de Protecció de Dades (en endavant, el “DPD”) d’acord amb el que disposa l’article 37.1 a) del RGPD i els articles 34 i 36 de la LOPDGDD. El DPD és l’encarregat de vetllar que el Consell compleix correctament amb la normativa de protecció de dades.

Les dades de contacte del DPD són:

Persona física DPD

Carme Setó Olivé

Persona jurídica DPD

Durán-Sindreu Asesores Legales y Tributarios, S.L.U.

Adreça postal

Avinguda Diagonal, núm. 618, 3er, 08021 Barcelona

Telèfon

Telèfon: 936 025 222

Correu electrònic

dpd@tarragones.cat

 

1.3.- Recollida de dades i finalitats del Tractament

Les dades subministrades al Consell per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida, es realitza d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent, i amb l’única finalitat de prestar el servei que és sol·licita.

L’usuari o la usuària ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment, i sent informat o informada de l’ús i el tractament que se’n fa. En qualsevol cas, el Consell informa a l’usuari o la usuària que només es recull aquella informació necessària per assolir la finalitat del tractament i, únicament, es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que es va informar i va autoritzar.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals el Consell tingui accés. El Responsable del Tractament, com qualsevol altra persona que intervinguin en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l'alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l'accés no autoritzat.

Tota la informació que l’usuari o la usuària facilita al Consell ha de ser veraç, i serà l’únic o l’única responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al Consell o a tercers. El Consell es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari o tota usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions legals que procedeixin.

Per a més informació sobre la recollida de dades, els tractaments que se’n fan d’aquestes i sota quina finalitat, recomanem consultar el Registre d’Activitats de Tractament.

1.4.- Cessió de dades

Les dades de caràcter personal que rebi el Consell a través del Portal Web, no seran facilitades o comunicades a terceres persones alienes al Consell, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals aplicables al moment. Tampoc estan previstes transferències internacionals de dades.

1.5.- Temps de conservació de les dades

Les dades de caràcter personal que siguin responsabilitat del Consell, es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per a la qual van ser demanades, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals.

Les causes que legitimen el tractament de dades són: l’execució d’un contracte, el compliment d’una obligació legal, la missió en interès públic o exercici de poders públics, l’interès legítim del Responsable o d’un tercer, el consentiment de l’interessat o la interessada i la protecció d’interessos vitals. En qualsevol cas, pot exercir el seu dret de supressió de les dades, en virtut a l’article 17 del RGPD.

Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades de caràcter personal seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per evitar eventuals infraccions.

1.6.- Drets dels afectats

D’acord amb la normativa de protecció de dades, els usuaris i les usuàries tenen reconeguts els següents drets:

  • Dret d’accés: Sol·licitar quines dades personals tenim i quin ús en fem.
  • Dret de rectificació: Sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Dret de supressió: Sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d’aquestes, fora dels terminis legals de prescripció pel que fa a la seva conservació.
  • Dret a la limitació del tractament: Sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments.
  • Dret a la portabilitat de les dades: Es procedirà al lliurament de les dades en format compatible perquè ho pugui entregar a un tercer que li hagi d’oferir un servei.
  • Dret d’oposició: Sol·licitar que no es faci un ús concret de les seves dades, fora del que la normativa aplicable exigeix.

Per exercitar els seus drets, inclús per portar a terme una reclamació en cas que consideri que el Consell està tractant de forma inapropiada les seves dades personals, pot enviar una comunicació per escrit al domicili del Consell, a l’adreça de correu electrònic dpd@tarragones.cat o a través del “Tràmit en línia” habilitat al Portal Web; en tot cas, adjuntant una fotocòpia del seu DNI, NIE o qualsevol altre document d’identificació equivalent.

2.- Transaccions segures

Les comunicacions de dades de caràcter personal al Consell mitjançant el Portal Web, es produiran sempre dintre d’un entorn segur.

Tota la informació, inclòs les dades personals, es manté de manera confidencial gràcies a l’ús de connexions segures, la qual cosa significa que les dades només poden ser intercanviades entre els usuaris i les usuàries i el Consell, i que, només hi poden accedir terceres persones. El símbol del cadenat en el navegador (per exemple, quan és sol·licita un tràmit), indica quines pàgines cobreixen aquest sistema de seguretat.

3.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/) és l’organisme supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública catalana. Si considera que el Consell ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa, pot dirigir-se per tal d’interposar-hi una reclamació.

4.- Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l'usuari o la usuària per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través del Portal Web, està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, en especial, pel RGPD i per la LOPDGDD.

 

5.- Informació addicional

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme el Consell, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic dpd@tarragones.cat o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades al Consell Comarcal del Tarragonès, Carrer de les Coques, núm. 3, 43003 Tarragona.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D